mr bebe
yummi-bears

Yummi bears

Черна дъска за тебешири - малка

Черна дъска за тебешири - малка

Мокетен килим TIGGER&POOH

Мокетен килим TIGGER&POOH

DYNASTATIC OPEN ОРТОПЕДИЧНИ ЧЕХЛИ

DYNASTATIC OPEN ОРТОПЕДИЧНИ ЧЕХЛИ

Комплект Анцунг

Комплект Анцунг

Бебешка количка Tako Alive new 2в1

Бебешка количка Tako Alive new 2в1

Пантофи

Пантофи

Лигавник № 5

Лигавник № 5

EPIL NET

EPIL NET

Одеало

Одеало

КОЛИЧКА COLT SET CAVIAR/TANGO

КОЛИЧКА COLT SET CAVIAR/TANGO

Бебешка комбинирана количка Carrera 2 в 1

Бебешка комбинирана количка Carrera 2 в 1

ДВОЙНО МЕНЮ ПУЕШКО С ДОМАТИ Gerber

ДВОЙНО МЕНЮ ПУЕШКО С ДОМАТИ Gerber

Плюшено палтенце

Плюшено палтенце

Детски комплект

Детски комплект

Дънки

Дънки

THERMOMETER 4IN1

THERMOMETER 4IN1

Дъга

Дъга

Гащеризон потник

Гащеризон потник

ЯБЪЛКИ С БАНАНИ HIPP

ЯБЪЛКИ С БАНАНИ HIPP

Шезлонг Rocker 3 в 1

Шезлонг Rocker 3 в 1

Сп.бельо+окантоване+завивка пам.плат+памук сатен

Сп.бельо+окантоване+завивка пам.плат+памук сатен

Робофиш

Робофиш "Немо"

Комплект

Комплект

ЧОРАПОГАЩИ РИПС 504004 лилав

ЧОРАПОГАЩИ РИПС 504004 лилав

Продукти:0

Сума: 0.00 лв.

Преглед на поръчката

поръчка


 
facebook

запишете се по електронен път

Всеки 50-ти записал се по ел. път получава 1 храноден бонус, след предварително записване!

Системата автоматично Ви уведомява за вашия номер на поръчка.

Следете и помнете вашия пореден номер при поръчка.

Тази промоция не важи за ваучерите и мобилните адреси (пунктове).

Благодарим, че избрахте кухня Ян Бибиян.

Yummi Bears-витамини за деца

 „Yummi Bears” е 
в топ десет на най-продаваните витамини за 
деца в Америка.
 

„Yummi Bears” са първите 100% натурални 
детски витамини, произвеждани в САЩ от „HERO 
NUTRITIONAL PRODUCTS” под формата на вкусни 
бонбони от типа на широко популярните „Gummi 
Bears”. Серията детски витамини „Yummi Bears”
предлага широко разнообразие, което включва 
продуктите „Yummi Bears Мултивитамини и 
Минерали”, „Yummi Bears Фибри”, „Yummi Bears 
Витамин С”, „Yummi Bears Калций с Витамин D”, 
„Yummi Bears Ехинацея”, „Yummi Bears Плодово-
зеленчуков микс”, „Yummi Bears Омега 3-6-9” и 
„Yummi Bears Имунна защита с ехинацея, 
астрагал и шипка”.
 
Всички цени можете да видите в нашия онлайн магазин на адрес : http://shop.yanbibiyan.net/vitamini-yummi-bears

6 - МЕСЕЧЕН ДОГОВР

Договор за доставка на детско меню до адрес

за период от шест месеца на уникална преференциална цена

от  99,00 лв за 30 дни с вкл неделя  без право на прекъсване  за менюто от 0 -3 год  210гр

 

                                                       Д О Г О В О Р  No…..

                                  за доставка на детска  храна

 

Днес, . . . . . . . . . 2013 г., между:

1. “Ел Ви Ди Ви” ООД,  ЕИК BG200 617 135, със седалище и адрес на управление: София ул.Ивайло 33 ет1 ап2. ., представлявано от Владислав Симеонов Стоилков  , наричано по-долу Изпълнител, от една страна, и

2. ......................................................................................, ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . адрес: гр. София, ……………………………………, наричан по-долу Възложител, от друга страна,

 СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

           

     Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя приготвена в детската му кухня храна за деца на възраст от 0 до 3 години (по 210гр порцията) по изготвени от него менюта, съобразени с действащото законодателство и специфичните изисквания за детска храна, срещу цена, която Възложителят се задължава да заплаща в размера и при условията на този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да приготвя храна, която да отговаря на изискванията на Закона за здравето, Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г./, Наредба № 23  от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението /ДВ, бр. 63 от 2005 г./ и всички други законови и подзаконови нормативни актове. Вложените продукти следва да отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика.

 

II. СРОК НАДОГОВОРА

 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 6 /шест/ месеца, считано от деня на подписването му.

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

Чл. 3. (1)Изпълнителятприготвя и доставя на Възложителяготовата храна на цени, посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от този договор. Посочените в това приложение цени са с ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя, в т. ч. и разходи за поставяне на храната в подходящи опаковки, транспортиране, етикитиране и други подобни.

(2). Заплащането на цената става по следния начин:

1. Ежемесечно в брой или по банков път, в последните работни дни на предходния месец  по сметка в (Alfa bank  BG47 CRBA9898 12300 147 92 ), като се посочва номера на договора в основание на плащането.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Чл. 4. (1)Изпълнителятдоставя храната, предмет на настоящия договор всеки  ден, с изключение на почивните дни и официалните празници, между 07.00 и 12.00 часа.

(2)Храната се предава от служител на Изпълнителя опакована без рискове за повреждане или влошаване на хранителните й качествана следния адрес: гр. София, .....................................................................................................................................................Предаването на храната се извършва срещу приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя, или от член на неговото домакинство. Ако служителят на Изпълнителя не намери на посочения по-горе адрес, в посоченото в алинея 1-ва време, лице от домакинството на Възложителя, той отбелязва това обстоятелство в съответния приемо-предавателен протокол, с което се счита, че е изпълнил надлежно задължението си за доставка на храна за този ден, като Възложителят му дължи пълното възнаграждение за доставената, но неполучена храна. В тези случаи неполучената храна се оставя на разположение на Възложителя в детската кухня на Изпълнителя, като Възложителят може да я получи в същия ден до края на работното време, което се отбелязва в съответния приемо-предавателен протокол.  

 

     V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

 

Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира храната в индивидуални еднократни опаковки за всяка порция в подходящи съдове, които осигуряват съхранението и от вредни външни въздействия, в състояние годно за консумиране и запазват температурата и хранителните й качества.

(2)Пакетираните храни трябва да имат указателни етикети.

(3)Съдовете, в които е поставена готовата храна в течно състояние, трябва да имат маркировка, която да съдържа:

а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора;

            б/ датата на приготвяне на храната и трайността й.

(4) Изпълнителятноси отговорност за вреди причинени от некачествена храна. Изпълнителят не носи отговорност, ако храната е консумирана след посочения на етикета срок на годност.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл. 6. (1)Изпълнителят има право:

1. да получи цената на доставената храна в размер, начин и сроковете, определени в този договор.

2. да иска съдействие от Възложителя за осигуряване на своевременното получаване на храната.

(2) Изпълнителят се задължава:

            1. да приготвя и доставя на Възложителя качествена, пълноценна и безопасна храна в съответствие с предвидения грамаж и при спазване на нормативните изисквания в областта;

2. да доставя на Възложителя приготвенатахранаежедневно между 07.00 и 12.00 часа на посочения в чл. 4, ал. 2-ра адрес.

3. да транспортира готовата храна, осигурявайки запазването на нейните качества.

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

Чл. 7. (1) Възложителятима право:

1. да получи приготвената храна в сроковете и по цени, определени в договора и приложенията към него;

2. да дава мнения и препоръки на Изпълнителя.

(2) Възложителят се задължава:

  1.да заплаща доставената храна в срокове и по цени, определени в договора и приложенията към него;

  2. да получава храната на уговореното място и време;

  3.да подпише, лично или чрез лице от неговото домакинство двустранния приемо-предавателен протокол, който удостоверява получаването на храната.

  4.да осигурява в посочения в чл. 4, ал. 1 срок лице от своето домакинство, което да получава храната.

 

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл. 8. (1) Изпълнителятгарантира качеството и количеството на доставяната храна.

(2) Рекламации по качеството и количеството на доставената готова храна могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.Когато при получаване на храната се установи, че същата е с лошо качество, Възложителят може да върне храната на Изпълнителя, който е длъжен в срок до 2 /два/ часа да я замени с друга. Когато при получаване на храната Възложителят предяви претенции относно доставеното количество от храната, последното се замерва със съответните технически уреди в детската кухня, в присъствието на Възложителя и служителя на Изпълнителя. Ако при измерването се установи, че доставеното количество е по-малко от посоченото в съответните менюта, то Възложителят има право да иска съответното намаление на цената, като  може да прихване съответното намаление с дължимата сума за следващата доставка.

(3)При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от Изпълнителя в специализирана лаборатория не по-късно от деня, следващ деня, в който храната е била предадена на Възложителя, като и двете страни по договора се задължават да приемат получените лабораторни резултати.

 

   IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

 

Чл.9.(1) При забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 6, ал. 2, т. 2 или чл. 8, ал. 2, изр. 2-ро от договора, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 0,5% от стойността на конкретната доставка за всяка просрочена минута след определения срок за доставка или замяна на продукцията с лошо качество с друга, но не повече от трикратния размер на стойността  на съответната забавена доставка.

(2) При забава на плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0.5 %  върху стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден.

(3) В случай, че Възложителят прекрати едностранно договора на каквото и да е друго основание, освен изрично посочените в чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, то същият дължи на Изпълнителя неустойка, чийто размер се изчислява като произведение от броя на дните, които остават до изтичането на посочения в чл. 2-ри срок и средната цена на  една доставка, получена като средноаритметична стойност от цените на последните три заплатени доставки преди прекратяването на договора.  

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 10. (1)Договорът се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;

            2. по взаимно писмено съгласие на двете страни;

            3.Изпълнителят може да прекрати договора едностранно, без каквото и да е предизвестие в случай, че Възложителят забави плащането на някоя доставка с повече от 3 /три/ дни.

            (2) Възложителят може да развали договора с двуседмично писмено предизвестие в случай, че Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по този договор. Ако в срока на предизвестието Изпълнителят започне да изпълнява задълженията си надлежно, то договорът продължава своето действие до изтичане на посочения в чл. 2 срок.

 

 XI. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

 

Чл. 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе.

 

Чл. 12. Всички изменения и допълнения на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена форма.

 

Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали по време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по съдебен ред.

 

Чл. 14. Договорът влиза в сила от ………….

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

за Възложителя: …………............                                за Изпълнителя: Любомир Карадимов

                                                                                                              /Ел Ви Ди Ви ООД/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Приложение 1

 

Месечната такса с доствака  за меню 0-3 год включващо супа, основно и десерт   всяко от които  е  по 210гр. За период от един месец с включени  недели е  99 лв (или 3.30 лв на ден)

Цветна сряда

Цветна сряда...
при избрана от нас  сряда всичко поръчано от кухня Ян Бибиян  с доставка до адрес ще е с 50% отстъпка. Условието е поръчката да бъде платена в четвъртък (на следващия ден), при доставката. При неплащане в четвъртък се губи правото на 50% отстъпка. 
Предложението е валидно за всички адреси с доставка до дома.
Мобилни пунктове, пунктове и адреси с ваучери не участват в промоцията.

Цветна сряда

Цветна сряда...
при избрана от нас сряда всичко поръчано от кухня Ян Бибиян  с доставка до адрес ще е с 50% отстъпка. Условието е поръчката да бъде платена в четвъртък (на следващия ден), при доставката. При неплащане в четвъртък се губи правото на 50% отстъпка. 
Предложението е валидно за всички адреси с доставка до дома.
Мобилни пунктове, пунктове и адреси с ваучери не участват в промоцията.

Мобилни пунктове

Списъка на мобилните пунктове

може да видите в бутон ПОЛЕЗНО

Как да съзадем мобилен пункт? - Събирате се няколко майки напр.5 бр и се обаждате на 0700 11 013 със заявка за моб. пункт .  След един ден ви     отговаряме в колко часа ще има на посочения адрес мобилна кола . Важно е да знаете, че записването става за  цяла седмица от понеделник до петък. Заявка за следващата седмица се прави един ден предварително вкл. петък, събота или неделя на 0700 11 013 или не е-mail: info@yanbibiyan.net 

Пловдив, Ст.Загора, Бургас

Уважаеми клиенти,

от 01.06.2014 кухня Ян Бибиян приема поръчки за Пловдив, Ст. Загора Нова Загора , Ямбол и Бургас.

Набираме желаещи клиенти да се хранят на мобилна кухня в тези градове.

Цената на храната на мобилен пункт е 2,00 лв/ден. Имайте предвид, че записването е за цяла седмица, а не ден за ден!!!

за НЕДЕЛНОТО меню

Уважаеми клиенти,

неделното меню се поръчва в петък

и се доставя заедно със съботното меню

в събота.

Благодаря че избирате Ян Бибиян

цени доставка 1.10.2014

            ОФЕРТА НА ДЕТСКА КУХНА ЯН БИБИЯН     10  мес  до 3 год

 

                            ЦЕНИ С ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ  от 1.10.2014

 

Период

160 гр.

220гр.

300гр.

Близнаци 6% отстъпка

За 1 ден

5.00лв.

 

5,50лв.

6,00лв.

 .

Седмица 5 дни

(понеделник  петък)

22,00 лв.

4.40 на ден

26,00лв.

5,20 на ден

31,00лв.

5,17 на ден

 .

Седмица 6 дни

(понеделник- събота)

26,00 лв.

4,33 на ден

 

29,00лв.

4,83 на ден

35,00лв.

5,83 на ден

 

Седмица 7 дни

 

30,00 лв

4,29 на ден

34,00 лв

4,85 на ден

41,00 лв

5,85 на ден

 

                                                               ПРОМОЦИИ:

 

Пакет 20

 

 

78,00 лв.

3,90 лв на ден

95,00лв.

4,75 лв на ден

112,00лв.

5,60 лв на ден

 .

Пакет 24

  

98,00 лв.

4.08 лв на ден

112,00лв

4,67 лв на ден

 

128,00лв.

5,33 лв на ден

 .

 

Пакет 30

 

 

125.00 лв

4,17 лв на ден

140,00

4,66 лвна ден

160,00 лв

5,33 лв наден

 

затвори X

Цветна сряда - цени Ст Загора

"Цветна" Сряда??? - при избрана от нас сряда ВСИЧКО  поръчано от кухня Ян Бибиян  с доставка на адрес е с 50% намаление.

Условието е поръчката да бъде платена в четвъртък (на следващия ден) при доставката. При неплащане в четвъртък  се губи правото на 50% отстъпка.

Предложението е валидно за всички адреси с доставка до дома.  Пунктовете и мобилните пунктове  не участват в промоцията, както и клиенти с ваучери.  

Защото Ян Бибиян е социалната кухня на България и нашия екип протяга ръка на българските майки.    

 

ОФЕРТА НА ДЕТСКА КУХНА ЯН БИБИЯН 10  мес  до 3 год  ЦЕНИ С ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ  от 1.10.2014

 за Ст. Загора

Период

160 гр.

210гр.

310гр.

Близнаци 6% отстъпка

За 1 ден

2.30лв.

 

2,59лв.

2,90лв.

 .

Седмица 5 дни

(понеделник  петък)

11,40 лв.

2.28 на ден

12,90лв.

2,58на ден

14,00лв.

2,80на ден

 .

Седмица 6 дни

(понеделник- събота)

13,60 лв.

2,27на ден

 

15,40лв.

2,56на ден

16,70лв.

2,78на ден

 

Седмица 7 дни

 

15,90 лв

2,27на ден

17,90 лв

2,55 на ден

19,00 лв

2,71на ден

 

                                                               ПРОМОЦИИ:

 

Пакет 20

 

 

45,00 лв.

2,25лв на ден

51,00лв.

2,55 лв на ден

54,00лв.

2,70 лв на ден

 .

Пакет 24

  

54,00 лв.

2.25лв на ден

61,00лв

2,54лв на ден

 

64,00лв.

2,66лв на ден

 .

 

Пакет 30

 

 

67.00 лв

2,25лв  на ден

76,00

2,53лвна ден

79,00 лв

2,63 лв наден