mr bebe

MrBebe

Сок от ябълки и моркови

Сок от ябълки и моркови

Baby Pooh

Baby Pooh

Пижамка

Пижамка

Млечна каша - Ябълки, кайсии и овесени ядки

Млечна каша - Ябълки, кайсии и овесени ядки

Десерт със сметана - Праскови и ябълки

Десерт със сметана - Праскови и ябълки

Обувки

Обувки

Активна гимнастика Gymini Move & Play

Активна гимнастика Gymini Move & Play

Блузка

Блузка

К-т за изписване мод.№20800

К-т за изписване мод.№20800

Бисквитки мечета

Бисквитки мечета

Детски комплект

Детски комплект

Количка Evo

Количка Evo

Детско перде

Детско перде

Бебешка комбинирана количка Rover Travel

Бебешка комбинирана количка Rover Travel

ЛЕКА НОЩ-МЛЕЧНА КАША С ГРИС И ШОКОЛАД HIPP

ЛЕКА НОЩ-МЛЕЧНА КАША С ГРИС И ШОКОЛАД HIPP

Активна гимнастика Морски свят

Активна гимнастика Морски свят

Чаша за пиене Coppa – 4 месеца+

Чаша за пиене Coppa – 4 месеца+

Потник Mayoral

Потник Mayoral

Есенни обувки Mat Star

Есенни обувки Mat Star

Грейка

Грейка

Обувки Капчица

Обувки Капчица

Гуменка BEFADO

Гуменка BEFADO

Каша с пълнозърнест ориз

Каша с пълнозърнест ориз

Първата каша на бебето с Пробиотик

Първата каша на бебето с Пробиотик

Продукти:0

Сума: 0.00 лв.

Преглед на поръчката

поръчка


 

запишете се по електронен път

Всеки 50-ти записал се по ел. път получава 1 храноден бонус, след предварително записване!

Системата автоматично Ви уведомява за вашия номер на поръчка.

Следете и помнете вашия пореден номер при поръчка.

Тази промоция не важи за ваучерите.

Благодарим, че избрахте кухня Ян Бибиян.

6 - МЕСЕЧЕН ДОГОВР

Договор за доставка на детско меню до адрес

за период от шест месеца на уникална преференциална цена

от  99,00 лв за 30 дни с вкл неделя  без право на прекъсване  за менюто от 0 -3 год  210гр

 

                                                       Д О Г О В О Р  No…..

                                  за доставка на детска  храна

 

Днес, . . . . . . . . . 2013 г., между:

1. “Ел Ви Ди Ви” ООД,  ЕИК BG200 617 135, със седалище и адрес на управление: София ул.Ивайло 33 ет1 ап2. ., представлявано от Владислав Симеонов Стоилков  , наричано по-долу Изпълнител, от една страна, и

2. ......................................................................................, ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . адрес: гр. София, ……………………………………, наричан по-долу Възложител, от друга страна,

 СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

           

     Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя приготвена в детската му кухня храна за деца на възраст от 0 до 3 години (по 210гр порцията) по изготвени от него менюта, съобразени с действащото законодателство и специфичните изисквания за детска храна, срещу цена, която Възложителят се задължава да заплаща в размера и при условията на този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да приготвя храна, която да отговаря на изискванията на Закона за здравето, Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г./, Наредба № 23  от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението /ДВ, бр. 63 от 2005 г./ и всички други законови и подзаконови нормативни актове. Вложените продукти следва да отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика.

 

II. СРОК НАДОГОВОРА

 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок от 6 /шест/ месеца, считано от деня на подписването му.

 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

 

Чл. 3. (1)Изпълнителятприготвя и доставя на Възложителяготовата храна на цени, посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от този договор. Посочените в това приложение цени са с ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя, в т. ч. и разходи за поставяне на храната в подходящи опаковки, транспортиране, етикитиране и други подобни.

(2). Заплащането на цената става по следния начин:

1. Ежемесечно в брой или по банков път, в последните работни дни на предходния месец  по сметка в (Alfa bank  BG47 CRBA9898 12300 147 92 ), като се посочва номера на договора в основание на плащането.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Чл. 4. (1)Изпълнителятдоставя храната, предмет на настоящия договор всеки  ден, с изключение на почивните дни и официалните празници, между 07.00 и 12.00 часа.

(2)Храната се предава от служител на Изпълнителя опакована без рискове за повреждане или влошаване на хранителните й качествана следния адрес: гр. София, .....................................................................................................................................................Предаването на храната се извършва срещу приемо-предавателен протокол, подписан от Възложителя, или от член на неговото домакинство. Ако служителят на Изпълнителя не намери на посочения по-горе адрес, в посоченото в алинея 1-ва време, лице от домакинството на Възложителя, той отбелязва това обстоятелство в съответния приемо-предавателен протокол, с което се счита, че е изпълнил надлежно задължението си за доставка на храна за този ден, като Възложителят му дължи пълното възнаграждение за доставената, но неполучена храна. В тези случаи неполучената храна се оставя на разположение на Възложителя в детската кухня на Изпълнителя, като Възложителят може да я получи в същия ден до края на работното време, което се отбелязва в съответния приемо-предавателен протокол.  

 

     V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

 

Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира храната в индивидуални еднократни опаковки за всяка порция в подходящи съдове, които осигуряват съхранението и от вредни външни въздействия, в състояние годно за консумиране и запазват температурата и хранителните й качества.

(2)Пакетираните храни трябва да имат указателни етикети.

(3)Съдовете, в които е поставена готовата храна в течно състояние, трябва да имат маркировка, която да съдържа:

а/ името на Изпълнителя, така както е посочено в договора;

            б/ датата на приготвяне на храната и трайността й.

(4) Изпълнителятноси отговорност за вреди причинени от некачествена храна. Изпълнителят не носи отговорност, ако храната е консумирана след посочения на етикета срок на годност.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 

Чл. 6. (1)Изпълнителят има право:

1. да получи цената на доставената храна в размер, начин и сроковете, определени в този договор.

2. да иска съдействие от Възложителя за осигуряване на своевременното получаване на храната.

(2) Изпълнителят се задължава:

            1. да приготвя и доставя на Възложителя качествена, пълноценна и безопасна храна в съответствие с предвидения грамаж и при спазване на нормативните изисквания в областта;

2. да доставя на Възложителя приготвенатахранаежедневно между 07.00 и 12.00 часа на посочения в чл. 4, ал. 2-ра адрес.

3. да транспортира готовата храна, осигурявайки запазването на нейните качества.

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

Чл. 7. (1) Възложителятима право:

1. да получи приготвената храна в сроковете и по цени, определени в договора и приложенията към него;

2. да дава мнения и препоръки на Изпълнителя.

(2) Възложителят се задължава:

  1.да заплаща доставената храна в срокове и по цени, определени в договора и приложенията към него;

  2. да получава храната на уговореното място и време;

  3.да подпише, лично или чрез лице от неговото домакинство двустранния приемо-предавателен протокол, който удостоверява получаването на храната.

  4.да осигурява в посочения в чл. 4, ал. 1 срок лице от своето домакинство, което да получава храната.

 

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл. 8. (1) Изпълнителятгарантира качеството и количеството на доставяната храна.

(2) Рекламации по качеството и количеството на доставената готова храна могат да се правят само в момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.Когато при получаване на храната се установи, че същата е с лошо качество, Възложителят може да върне храната на Изпълнителя, който е длъжен в срок до 2 /два/ часа да я замени с друга. Когато при получаване на храната Възложителят предяви претенции относно доставеното количество от храната, последното се замерва със съответните технически уреди в детската кухня, в присъствието на Възложителя и служителя на Изпълнителя. Ако при измерването се установи, че доставеното количество е по-малко от посоченото в съответните менюта, то Възложителят има право да иска съответното намаление на цената, като  може да прихване съответното намаление с дължимата сума за следващата доставка.

(3)При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат констатирани при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от Изпълнителя в специализирана лаборатория не по-късно от деня, следващ деня, в който храната е била предадена на Възложителя, като и двете страни по договора се задължават да приемат получените лабораторни резултати.

 

   IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

 

Чл.9.(1) При забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 6, ал. 2, т. 2 или чл. 8, ал. 2, изр. 2-ро от договора, Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 0,5% от стойността на конкретната доставка за всяка просрочена минута след определения срок за доставка или замяна на продукцията с лошо качество с друга, но не повече от трикратния размер на стойността  на съответната забавена доставка.

(2) При забава на плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0.5 %  върху стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден.

(3) В случай, че Възложителят прекрати едностранно договора на каквото и да е друго основание, освен изрично посочените в чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, то същият дължи на Изпълнителя неустойка, чийто размер се изчислява като произведение от броя на дните, които остават до изтичането на посочения в чл. 2-ри срок и средната цена на  една доставка, получена като средноаритметична стойност от цените на последните три заплатени доставки преди прекратяването на договора.  

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 10. (1)Договорът се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;

            2. по взаимно писмено съгласие на двете страни;

            3.Изпълнителят може да прекрати договора едностранно, без каквото и да е предизвестие в случай, че Възложителят забави плащането на някоя доставка с повече от 3 /три/ дни.

            (2) Възложителят може да развали договора с двуседмично писмено предизвестие в случай, че Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по този договор. Ако в срока на предизвестието Изпълнителят започне да изпълнява задълженията си надлежно, то договорът продължава своето действие до изтичане на посочения в чл. 2 срок.

 

 XI. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

 

Чл. 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе.

 

Чл. 12. Всички изменения и допълнения на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена форма.

 

Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали по време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по съдебен ред.

 

Чл. 14. Договорът влиза в сила от ………….

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

за Възложителя: …………............                                за Изпълнителя: Любомир Карадимов

                                                                                                              /Ел Ви Ди Ви ООД/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Приложение 1

 

Месечната такса с доствака  за меню 0-3 год включващо супа, основно и десерт   всяко от които  е  по 210гр. За период от един месец с включени  недели е  99 лв (или 3.30 лв на ден)

дистрибутори

 

ДМК Ян Бибиян  набира сътрудници- фирми  за градове извън София.

За предлагане и дистрибутиране на храната за по-големите градове.

Условията на които трябва да отговаря търговеца:

1. Да има мин. 100 абоната

2. Да разполага със собствен транспорт - лицензиран за превоз на храна

3. Да спазва ценовата схема на Ян Бибиян за доставка и при пункт.

4. Ще работи на специални ценово предложение:

а/. ако взима храната от кухнята майка - на 2,00 лв/ден меню - плаща се всеки ден при доставката

б/. ако ние я доставяме до  съответния град - 2,90 лв/ден  - плаща се всеки ден при доставката

 

 

справка на телефоните и сайта на кухнята.

Л.Карадимов 

Мобилни пунктове

Списъка на мобилните пунктове

може да видите в бутон ПОЛЕЗНО

Пловдив, Ст.Загора, Бургас

Уважаеми клиенти,

от 1.06.2014 кухня Ян Бибиян приема поръчки за Пловдив, Ст. Загора и Бургас.

за НЕДЕЛНОТО меню

Уважаеми клиенти,

неделното меню се поръчва в петък

и се доставя заедно със съботното меню

в събота.

Благодаря че избирате Ян Бибиян

защо Имаме инструктор по лечебно хранене?

Чл. 7. (1) Храната в обектите по чл. 2  (детски млечни кухни) се предлага по предварително изготвени седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на тази наредба.

 (2) Менютата по ал. 1 се изготвят с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене. - (назначен на трудов договор)

 (3) Менюто в обектите по чл. 2, т. 1, в които пребивават деца със здравословни проблеми, нуждаещи се от диетично хранене, се съобразява с изискванията за диетично хранене в зависимост от заболяванията на децата.

 

Къде са законите за останалите детски млечни кухни на пазара в България?

Къде е Агенцията по безопастност на храните?

А дали имат трудови договори всички в тези млечни кухни ???

Кой ни гарантира здравословно и балансирано меню за нашите деца?

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

СРАВНИТЕЛНА ЦЕНОВА ТАБЛИЦА НА ЧАСТНИТЕ  МЛЕЧНИТЕ КУХНИ В СОФИЯ ЗА М.03   .2014

 

Млечна кухня

Меню с доставка

За 1 ден 220гр

За календарен месец с доставка

При подписан договор  за

6 месеца с вкл. неделя

Технолог,инструктор по хранене или диетолог по наредба 2 от 1.09.2013г

Ян бибиян

  5,00 лв/ден

  210гр

112,00 лв

31 дни (3,61лв/ден)

99,00 лв

 

(3,30 лв/ден)

Веселин Влашев

Херр бебе

  5,00 лв/ден

98,00 лв

24 дни

(4,08 лв/ден)

Не предлагат

няма обявен в сайта

Българче

 4,50 лв/ден

90,00 лв

24 дни

(3,75 лв/ден)

Не предлагат

няма обявен в сайта

Ози

 5.28 лв/ден

126.72 лв

24 дни

(5,28 лв/ден)

Не предлагат

няма обявен в сайта

Мr Bebe 

 3,50 лв/ден

99,00 лв

30 дни

(3,30 лв/ден)

Не предлагат

 

 

Беборани

 4,50 лв/ден

96,00 лв

24 дни

(4,00 лв/ден)

Не предлагат

собственика на кухнята е технолог

по хранене

Мама Люси

 6,00 лв/ден

90,00 лв

24 дни

(3,75 лв/ден)

Не предлагат

Съгласува се с инст

Жени Халачева

няма обявен в сайта

 

* АКТУАЛИЗИРА СЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ!

** Инфорнацията е събирана от сайтовете на съответните кухни ежемесечно. Няма уронващ подтекст. Тя е само информативна за интересуващите се.!

затвори X

Почивни дни май 2014

 Уважаеми клиенти,

почивните дни за м.май са 5 и 6  

понеделник и вторник

Весели празници.

 

Ново Ново Ново 

от 1.06.2014  

кухня Ян Бибиян в Пловдив, СтЗагора и Бургас 

с раздавателни пунктове и домашна доставка!!!