обявления

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер BG05M9OP001-1.019-0086-C01-Se01/ дата 21.12.2017 г.
с предмет: „Организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност „Общуване на чужди езици” – обучение по английски език на 60 лица, с обща продължителност на часовете – 300 учебни часа и три нива на обучение по проект „Повишаване на квалификацията-основа за професионална реализация в Ем Ви Ди Ви ЕООД”, административен договор BG05M9OP001-1.019-0086-C01”
Свалете всички необходими документи от ТУК.
Share This