ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер BG05M9OP001-1.019-0086-C01-Se03/ дата 07.06.2018 г.

с предмет: „Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация от трета степен по специалност 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, професия 811060 Ресторантьор”.

Краен срок за подаване на оферти: 14.06.2018 г., 23:59 ч.

Свалете всички необходими документи от ТУК.

Share This